Využití fotogrammetrie v české archeologii – recenzia

August 23rd, 2009 § 2

Do rúk sa mi dostala definitívna verzia bakalárskej práce Martina Waltra s názvom “Využití fotogrammetrie v české archeologii”, FF ZUČ v Plzni, 2009. V rámci nezmerných akademických výšin, v ktorých sa moje ego neustále pohybuje, mi pochopiteľne práca nejakého bakalárika neprijde zaujímavá .>), lež k mojmu samotnému údivu som v nej uvedený čoby konzultant a z tohto dovodu sa cítim kompetentný vyjadriť k nej svoj názor. Nuže, kádrový rozsudok…

Charakteristika práce

Samotná práca (38 strán textu + literatúra + prílohy) je štrukturovaná do nasledovných okruhov1:
syntetická časť (kap. 2 – Fotogrammetrie a její metody; kap. 3 – Vznik obrazu; kap. 4 – Historie fotogrammetrie a její využití na území ČR), ktorá čitateľa informatívnym sposobom prevedie po základných “stepping stones” fotogrammetrie, obor pekne systematicky rozškatuľkuje (terrestrická/letecká/družicová, jednosnímková/vícesnímková a pod.) a v pokluse preberie históriu fotogrammetrie v českých luhoch a hájoch. To je pre mňa ostatne najzaujímavejšia časť, ktorá dokladá, že po útlme fotogrammetrickej metódy 50. – 80. rokoch je síce zrejmý jej rozmach v posledných dvoch dekádach, lež odbornej literatúry v ČR je menej než poskromne2.

analytická časť (kap. 5 – Využití fotogrammetrie…; kap. 6 – Terén v praxi; kap. 7 – Softwarové zpracování) stojí na autorovom dotazníkovom prieskume, ktorého zmyslom je vyhodnotiť úroveň archeofotogrammetrie v ČR (otázky sa týajú rozsahu užitia metódy, kvalitatívnych postupov, užitého software a pod.). Výsledky sú povzbudivé – z 12 dotazovaných inštitúcií využívajú fotogrammetriu všetky, hlavne technicky najjednoduchšiu formu (pozemná jednosnímková), najpoužívanejším špeciálnym software je Photomodeler a Leica Photogrammetry Suite.

– za case study v práci bol využitý fotogrammetrický dokumentačný postup z výskumu Ústí nad Labem – FORUM (2007-2008) a predstavený výškový monopod – žirafa.3

Pozitíva práce

Bakalárka má logickú štruktúru, Martin tému ovláda teoreticky a za bezsenných nocí v Ústí nad Labem som sa presvedčil, že i prakticky. Jedná sa o prácu jedinečnú a vzhľadom na aktuálnosť tematiky by vobec nebolo na škodu opublikovať ju na nete a prípadne doplniť o možnosti aktualizácie.4 O jej kvalite ma presvedčil fakt, že niečo také by bolo neobhájiteľné napr. na KA FF UKF v Nitre .>)…

Negatíva práce

A teraz výtky, tak obsahové ako formálne:
Kapitola 6 (Terén v praxi) síce definuje jednotlivé postupy technického snímkovania v archeologickej dokumentácii. To, čo som však očakával, tam nie je – jasná definícia, čo ešte fotogrammetria je a čo už je len normálne (hoc softvérovo spracované) snímkovanie; t.j. v závere prehľadne definované minimálne penzum postupov, dat a metadat (!), ktoré sa dajú označiť za fotogrametrické pre účely archeologickej terénnej dokumentácie.
V práci je často skloňovaný Photomodeler v súvislosti s priesekovou fotogrammetriou, dokonca tak jednoznačne, že čitateľ ľahko podľahne dojmu, že je to jediná cesta na spracovanie šikmých dokumentačných snímkov.
Malé formálne chybičky – Photomodeler neumožňuje export do .DWG5, lež do výmenného .DXF; Rubbersheet nie je funkciou Autodesk Map-u, ale autodeskovej nadstavby Raster Design a hliník nie je zlúčenina .>)
No a hlavne, cítim sa mierne v rozpakoch pri formulácii “tuto metodu … navrhnul a do praxe uvedl Mgr. Koštial.” Volil by som “makšiu verziu” v zmysle “metoda jednosnímkovej fotogrammetrie bola aplikovaná sposobom, ktorý navrhol J. Koštial”, ale snáď si rozumieme…
Dúfam, že nezaplním Martinovu poštu spamom, keď tu uvediem jeho email, pre prípadných záujemcov o text uvedenej bakalárskej práce – martin_walter@email.cz

  1. po povinnej úlitbe bohom v úvode, ktorý pozostáva len z citácií prof. Neustupného – ach, tá ZČU v Plzni… []
  2. myslím špecializovanej odbornej literatúry na tému “fotogrammetria v archeológii” []
  3. z tejto časti sa mi dosť červenajú uši, ale k tomu sa hneď dostaneme []
  4. formou jednoduchého webového portálu s diskusným fórom o archeofotogrammetrii. []
  5. to by hošani z Autodesku, ktorí si ho strážia ako oko v hlave, skákali 2 metre []

otagované / tagged:

§ 2 komentárov k “Využití fotogrammetrie v české archeologii – recenzia”

kde som? / where am i?

práve čítaš Využití fotogrammetrie v české archeologii – recenzia v ďobo-CADzone, true men don't kill coyotes and use AutoCAD….

meta