text_to_point LISP skript

February 14th, 2014 § 1

Pokiaľ máte to šťastíčko a projektanti vám odovzdávajú výkresy s niveláciou vo forme textových hodnôt (text v nulovej výške), tak tu Lisp skript, ktorý text-value konvertuje na point z-coordinate.

(defun C:Text_to_Point (/ ss Z_value temp koord)
 (if (setq ss (ssget "_:L" '((0 . "Text"))))
  (progn
   (initget "Koord Value")
   (setq
	Z_value	(getkword "\nTake Z from [Koord/Value]? <Value>:")
	Z_value	(if Z_value
		 Z_value
		 "Value"
		)
	ss	(vl-remove-if-not
		 '(lambda (x) (= (type x) 'ENAME))
		 (mapcar 'cadr (ssnamex ss))
		)
   )
   (foreach item ss
	(setq temp (entget item)
	   koord (cdr (assoc 10 temp))
	   koord (if	(eq Z_value "Value")
		   (list (car koord)
			  (cadr koord)
			  (atof (cdr (assoc 1 temp)))
		   )
		   koord
		  )
	)
	(entdel item)
	(entmakex
	 (list
	  '(0 . "POINT")
	  (cons 10 koord)
	 )
	)
   )
  )
 )
)

§ 1 komentár k “text_to_point LISP skript”

kde som? / where am i?

práve čítaš text_to_point LISP skript v ďobo-CADzone, true men don't kill coyotes and use AutoCAD….

meta