CAD v archeológii IV. – import meraných bodov

February 7th, 2010 § 3

Bez ohľadu na užívaný softvér je prenos dát medzi totálnou stanicou a CAD systémom typická rutina terénnej práce. Výrobcovia totálok poskytujú k strojom najrôznejší firmware na editáciu, príp. rektifikáciu merania, je ovšem pravdou, že najčastejšie sa prenos uskutočňuje prostredníctvom súboru “surových” bodov v textovom (Ascii) súbore. Import nameraných bodov do prostredia CADu je základným pilierom práce.

Regardless of used CAD software, data transmission from total station to CAD is a common job routine. Athough there is usually some manufacturer firmware for data editing and rectification, loading “raw” text Ascii files is still most typical procedure.

Import bodov á la čistý AutoCAD

Čistý AutoCAD neposkytuje žiadne grandiózne možnosti hromadného importu súradníc meraných bodov. Najjednoduchším (a v prípade, že zlyhajú iné možnosti i najspoľahlivejším) postupom je nakopírovať obsah textového súboru do pamäte a po príkaze point ho vypísať na príkazový riadok (copy/paste). Veľkou nevýhodou je fakt, že takto je možné vkladať len súradnice X,Y,Z (E,N,h) a žiadne iné dodatočné informácie ako identifikátory či popis bodov. Každý bod vkladaný touto formou musí mať súradnice na 1 riadku textového súboru, bez medzier, oddeľovačom je čiarka. Výhodou tohto spôsobu je, že je rýchly a funguje na AutoCADoch od verzie R12 podnes.

Fig. 01. Textový výstup z totálnej stanice. Fig. 02. Upravený Ascii text pre import do čistého AutoCADu. Obr. 01 a 02. Surový textový výstup z totálky Topcon 3xxxx a jeho úprava pre import do čistého AutoCADu – len súradnice X,Y,Z oddelené čiarkou, žiadne iné data.

Riešenia založené na externých skriptoch

Využívajú AutoCAD API’s, hlavne LISP a VBA. V súčastnosti existuje na webe pomerne veľké množstvo LISP skriptov, ktoré načítajú externý textový súbor a naimportujú jeho obsah do prostredia CADu ako body, línie a pod. Námatkou aspoň niekoľko z nich:

Pokiaľ neviete, ako spustiť tieto rutiny v CADe, tu návod.

Import bodov v AutoCAD Civil 3D

Na rozdiel od predchádzajúcich riešení je import bodov z externých súborov do Civilu košatou problematikou. Bodom všeobecne je venovaná celá jedna položka Menu (Points), ktorá umožňuje vytvárať body takmer akýmkoľvek mysliteľným spôsobom – primo interaktívne myšou, geometrickými funciami (na priesečníku, pozdĺž línie apod.), konverziou stávajúcich AutoCAD bodov a importom z externých zdrojov. Tej poslednej možnosti sa budeme venovať.
“Civilácky bod” – tzv. COGO point (coordination geometry) je komplexným objektom, ktorý sa skladá z viacerých jednoduchých elementov (marker pre bod, handlery pre jeho editáciu, textové info – Label apod.). Jedná sa o softvérovo nezávislý pojem – s týmto termínom operuje i napr. ArcGIS, Bentley apps. a i. Všetky COGO body sú prehľadne v Civile sústredené v Toolspace > Points, môžu patriť do špecifickej Point Group a ich grafická prezentácia a niektoré atribúty sa nastavujú v Toolspace > Settings > Point > ….

Import z externého zdroja dat v Civile: Points > Import/Export Points > Import Points a následná práca s dialógovým oknom importu (obr. 03). Najdôležitejšou operáciou je výber vhodného formátu, ktorý zodpovedá spôsobu, akým sú data v externom súbore usporiadané. Použité skratky:

  • P (“Point” = číslo bodu/identifikátor; musí byť jedinečný a musí to byť Integer)
  • E (“Easting” = súradnica smerom “na východ”, normálne X; závisí od nastaveného koordinátneho systému)
  • N (“Northing” súradnica smerom “na sever”)
  • Z (elevácia)
  • D (“Description” – popis bodu, akýkoľvek String)
  • comma delimited/space delimited (definícia oddeľovača jednotlivých hodnôt)

Je možné využívať i externú databázu (External Project Point Database), ale len MS Access. Všetky zostávajúce templaty pre import bodov sú určené pre import z textových (ASCII) súborov1.
Peknou vlastnosťou Civilu je fakt, že užívateľ si môže vytvárať vlastné formáty importovaných súborov (na obr. 03 je to Terraverita_import_points) a to v Toolspace > Settings > Point > Point File Formats. Dialógové okno pre definíciu vlastnej šablony bodov je na obr. 04.

Obr. 03. Dialóg pre výber formátu importu. Obr. 04. Definícia vlastného formátu externého zdroja bodov. Obr. 03. Dialógové okno importu bodov z roletkou výberu formátu. Obr. 04. Definícia vlastnej šablóny formátu textového súboru.

Stav Toolspace > Prospector po importe bodov charakterizuje obr. 05. Grafickú prezentáciu vynesených bodov má na starosti záložka Settings v Toolspace – štýl bodov a ich popisiek z obr. 05 je definovaný práve v parametroch Point Styles a Label Styles – body sú symbolikou a farbami rozlíšené podľa typu merania – obr 06.

Obr. 05. Stav Prospectora po importe bodov. Obr. 06. Štýly vykreslenia bodov v Settings Obr. 05. Stav Toolspace > Prospector po importe bodov – v spodnej časti tabuľka so zoznamom a popisom bodov. Obr. 06. – Toolspace > Settings – definície vizuálnych štýlov.

Uvedené záležitosti nemajú význam len pre import “surových” bodov terénneho merania. Importom externých datových zdrojov sú vytvárané aj iné entity Civilu (napr. povrchy), je preto pomerne dôležité zvládnuť rutiny tohto postupu.

Roletka Points > Import/Export Points je využívaná aj pri ďalšej mocnej funkcii Civilu, a to pri transformácii bodov do iného súradnicového systému. Na túto tému má pekný článok Martin Folber na serveri civil3d.cz.

Workflow

Workflow práce so súbormi nameraných bodov je teda zhruba nasledovný:

  1. je nutné zistiť, v akom formáte poskytuje totálna stanica namerané body a prípadne jednotlivé položky textového súboru editovať
  2. zvoliť si požadovaný formát importovaných bodov v Civile a v Toolspace > Settings > Points nadefinovať štýly zobrazenia bodu
  3. naimportovať body do Civilu cez Points > Import/Export Points a vizuálne kontrolovať výsledok

Civil 3D – slepé cesty

Pre reálnu geodetickú prax Civil ponúka v Toolspace záložku Survey, ktorá má ambíciu menežovať prenos geodetických dat priamo do výkresového prostredia. Pracuje ako abstraktná vrstva (konektor FBK – “fieldbook”) na externú databázu. Problémom je fakt, že externou databázou môže byť opäť len MS Access a konektor sa musí konfigurovať, čo spoľahlivo odradí väčšinu užívateľov. Nevýhodou tohto riešenia je i fakt, že po prípadnej editácii bodov v prostredí Civilu zmeny nie sú uložiteľné späť do databázy. Nepoznám nikoho, kto by toto rozhranie používal.


  1. záhadný Autodesk Uploadable File nie je nič iné než texťák s príponou .auf []

otagované / tagged:

§ 3 komentárov k “CAD v archeológii IV. – import meraných bodov”

kde som? / where am i?

práve čítaš CAD v archeológii IV. – import meraných bodov v ďobo-CADzone, true men don't kill coyotes and use AutoCAD….

meta